Verdiskapning gjennom optimalisering

Verdiskapning gjennom optimalisering

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, og eier og drifter fjernvarmeanlegg i ni byer og tettsteder i Innlandet. Eidsiva Bioenergi er et datterselskap i Eidsiva-konsernet, som er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap. 

 

«BIObrensel» -digitalisering av manuelle excel-regimer

Formålet med oppdraget var å eliminere manuelle arbeidsoperasjoner i kritiske deler av verdikjeden for inngående logistikk hos Eidsiva Bioenergi, og redusere risiko relatert til kompetanse og kapasitet hos enkeltindivider i organisasjonen. 

Headit sin oppgave var å kartlegge prosesser og behov, samt designe og produksjonssette en brukervennlig systemløsning som understøtter operative og administrative operasjoner knyttet til mottak og avregning av brensel til bio-anleggene til Eidsiva Bioenergi. 


Fullskalaprosjekt med bruk av smidig prosjektgjennomføring 

Basert på et felles forprosjekt ble det identifisert prioriterte målsetninger og gevinster for prosjektet. Gjennom observasjon, brukerintervjuer og arbeidsmøter ble utfordringer i hele prosessen synliggjort. Forprosjektet la til rette for at vi i tett samarbeid og dialog med Eidsiva Bioenergi fikk en helhetlig forståelse, avstemt målsetninger ha en felles forståelse for hva som skulle løses. Gjennom god dialog med kundens produkteier underveis var det enkelt å prioritere hva som skulle gjøres når og ta de beste valgene både med hensyn til design av løsning og scope. Prosjektet ble i sin helhet gjennomført basert på smidig metode. 


God kartlegging og forståelse for relevante behov er kritkiskkritisk for å lykkes med denne typen utviklingsløp og man må evne å se sammenhenger på begge sider av bordet. I det tverrfaglige teamet ble det synliggjort hvilke systemer og prosesser som er koblet sammen og som krevde interaksjon. Kartleggingsfasen ga oss solid grunnlag for å si noe om ønsket fremtid og hvilke gevinster som forventes. 


Ved å tegne opp brukerreisene visualiseres årsaker og sammenhenger, samt at det man enkelt kan teste ut hypoteser og konseptuelle retninger før man starter på selve utviklingsløpet (brukerhistorier, testing og utvikling). I dette prosjektet kjørte vi fortløpende brukerteser med utvalgte brukerrepresentanter underveis. 


Følgende suksesskriterier ble satt for utviklingsprosjektet: 

 • Enkel og brukervennlig løsning. 
 • Enkel og vedlikeholds-vennlig forvaltning. 
 • Endringsvilje mht. å redusere manuelle operasjoner. 
 • Etablere god tilgang på strukturerte data 

Formålet med oppdraget var å eliminere manuelle arbeidsoperasjoner.


Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system. 

Resultat og gevinster

Gjennom utviklingen av det digitale verktøyet «BIObrensel» har man optimalisert?og understøttet prosessene knyttet til løpende brenselshåndtering ved å:

 • Frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter gjennom effektivisering av reprosesser og rutiner. 
 • Redusere personavhengighet og tidsbruk i forbindelse med avregning og rapportering. 
 • Tilgjengeliggjøre relevant data som kan gjenbrukes på tvers. 

Arbeidsmetodikken og tverrfaglig involvering har også gitt kunden økt innsikt i og forståelse for kritiske suksessfaktorer knyttet til digitaliseringsprosjekter.


Teknologi

 • Vue.js (Frontend)
 • Material Design (Frontend)
 • .NET core 3.0 (API)
 • SQL Server
 • EntityFramework
 • Azure AD
 • Azure DevOps for versjonering og deployment.

 

Hvilke roller hadde Headit?

 • Interaksjons-/UX designer
 • Frontend utvikler
 • Backend utvikler
 • Systemarkitekt
 • Prosjektleder / Scrum Master


Dataene er flyttet fra excel-dokumenter og er nå strukturert og tilgjengeliggjort for smidigere samarbeid på tvers.

x